Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW NA PORTALU DOTSIM

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest portal DOTsim.pl, jeśli nie podano innej informacji
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs odbywa się na terytorium RP. Wszelkie informacje dotyczące danego konkursu takie jak w szczególności czas trwania, tematyka przesyłanych zdjęć oraz nagrody wskazane zostaną przez Organizatora w newsie konkursowym lub wpisie na Facebooku
4. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze portalu DOTsim.pl

§2
Uczestnicy oraz Zgłoszenia

1. Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwane „Uczestnikami”, które:
a) mają ukończone 18 lat lub zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
b) wykonają zadanie konkursowe ogłoszone przez Zespół DOTsim

2. Nadesłana przez uczestnika odpowiedź zwana jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
3. W ramach danego Konkursu Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie, chyba, że podano inaczej
4. Zgłoszenia mogą obejmować tylko takie odpowiedzi które są wyłącznym dziełem Uczestnika, do których przysługują mu prawa w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że Zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia.
5. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.

§3
Istota konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie, mogą zostać także usunięte przez Organizatora bez przysługującego Uczestnikowi żadnego roszczenia z tego tytułu.
2. Tematyka konkursu jest każdorazowo podawana w newsie na portalu lub poprzez inne kanały komunikacji
3. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Jury to umiejętności Uczestnika w realizacji polecenia konkursowego, kreatywność i oryginalność.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia w newsie konkursowym
5. Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć na adres Organizatora [[email protected]] w terminie 3 dni od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, o których mowa w §3 ust. 5 powyżej, podając adres pocztowy, na który ma być przesłana nagroda oraz numer telefonu. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany, jako rezygnacja z nagrody.

§4
Zasady przekazywania nagrody

1. Informacja o nagrodzie jest każdorazowo podawana w newsie konkursowym. Nagrody w konkursie są oryginalne, nowe, zapakowane w folię (jeśli jest), chyba, że wspomniano inaczej.
2. Organizator dokłada wszelkich starań do stosownego zapakowania i ochrony nagród przez uszkodzeniem.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa zamiana nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
4. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator ma prawo przyznać tą nagrodę innemu Uczestnikowi, który nie otrzymał w Konkursie żadnej nagrody. Organizator zastosuje kryteria oceny wyróżnione w ust. 4 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem, których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia nagród, powstałe podczas wykonywania usługi przez Pocztę Polską oraz InPost. W razie reklamacji proszę kontaktować się z odpowiednim usługiodawcą.

§5
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na adres: [email protected]
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

§6
Ochrona danych osobowych

Organizator zapewnia, że dane adresowe zwycięzców nie są gromadzone, ani udostępniane osobom trzecim w jakichkolwiek celach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://sims.arhn.eu/regulamin-konkursow/
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.